Podmínky používání webu

Používáním nebo procházením webu na doméně www.gamingsite.cz potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky použití, že jste jim porozuměli a že se jimi budete řídit stejně jako všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud nesouhlasíte, že se těmito podmínkami použití budete řídit, nesmíte tento web používat. Tyto podmínky použití můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit, takže doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a seznamovali se s aktuální verzí. Použitím tohoto webu po zveřejnění případných změn potvrzujete, že změny přijímáte, bez ohledu na to, zda jste si je skutečně prostudovali.

Provozovatel

Provozovatelem webu je podnikatelský subjekt Miroslav Tomšů – Nakladatelství Monument., IČO 88919781, se sídlem Hřbitovní 486, 763 15 Slušovice, zapsaný v ŽR OŽÚ Vizovice od 23. 7. 2012, ID RZP: 3585048, který je v souladu se autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k tomuto webu.

Obsah webu

Veškeré materiály, které jsou součástí tohoto webu, včetně obrázků, informací, dat, ilustrací, designů, ikon, fotografií, videoklipů, textů, softwaru, grafiky, skriptů, log a dalších materiálů, vlastní výhradně provozovateli a/nebo poskytovatelé obsahu (ať už přímo, nebo nepřímo). Obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, známkami služby, obchodními vzory a dalšími právy duševního vlastnictví a vlastnickými právy.

Využíváme licenčních schémat Creative Commons, aby bylo snadné automaticky zpracovat a dohledat takto licencovaná díla. Textový obsah webu podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0 – Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte.

Dostupnost

Provozovatel si vyhrazuje právo, že web nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu provozovatele. Provozovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby web byl dostupný, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu provozovatele.

Přístup

Přístup na web je zdarma a volně přístupný všem. Přístup do některých částí webu podléhá vytvoření osobního účtu nebo použití přístupového kódu.

Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost webu. Uživateli je zakázán přístup na web jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytnul provozovatel. Přístup na web jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.

Používání webu a omezení

Tento web a jeho obsah smíte používat výhradně k osobním, nekomerčním účelům. Jakékoli jiné užití webu nebo obsahu, včetně mimo jiné provádění úprav, odstranění, vymazání, přenosu, zveřejnění, distribuce, ukládání do vyrovnávací paměti na serveru proxy, nahrávání, vkládání, další distribuce, udělování dalších licencí, prodeje, duplikování, opětovné publikace nebo jakéhokoli jiného šíření bez výslovného písemného souhlasu provozovatele nebo vlastníka, je přísně zakázáno. Na webu dále bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádné rámečky kolem log nebo ochranných známek ani meta tagy nebo jiný skrytý text. Používání jakýchkoli robotických nástrojů ke shromažďování a extrakci dat je výslovně zakázáno. 

Pro své osobní použití si smíte prohlížet a vytisknout kopii obsahu zobrazeného na webu a stáhnout si kopii jakéhokoli obsahu, který je určen ke stažení, Obsah ovšem nesmíte jakkoli měnit, mimo jiné nesmíte odstraňovat či upravovat jakákoli upozornění na autorská práva a jiné vlastnictví. Zkopírováním ani stažením materiálu na vás nepřechází práva, vlastnictví ani podíl na obsahu. Informace uváděné na tomto webu jsou zdarma a pouze pro informační účely a nezakládají obchodní ani profesní vztah mezi vámi a provozovatelem.

Chování na internetu

Souhlasíte, že tento web budete používat pouze k zákonným účelům. Prostřednictvím webu nesmíte vkládat ani přenášet žádné nezákonné, škodlivé, výhrůžné, urážlivé, obtěžující, hanlivé, vulgární, obscénní, znevažující, nenávistné materiály ani jakékoli jiné materiály, které by mohly být v rozporu s občanským či trestním právem. Smíme zveřejnit jakýkoli obsah nebo elektronickou komunikaci jakéhokoli druhu (včetně vašeho profilu, e-mailové adresy a dalších informací):

  • abychom vyhověli zákonným, regulačním nebo vládním požadavkům,
  • pokud je zveřejnění nutné nebo vhodné z hlediska provozu webu nebo
  • abychom ochránili majetková práva provozovatele, autorů a vaše.

Přesnost informací

Provozovatel vynakládá přiměřené úsilí, aby uváděné informace byly přesné a aktuální. Nezaručuje ale, že veškeré informace obsažené na tomto webu jsou vždy přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné ani že se na webu nevyskytují viry. Nejsme odpovědni za žádné chyby ani opomenutí na tomto webu. Ačkoli můžeme kdykoli a bez upozornění upravovat obsah, provádět vylepšení webu nebo opravovat případné chyby či opomenutí, nejsme povinni tak činit. Vynasnažíme se informace včas aktualizovat, ale za případné nepřesnosti neneseme odpovědnost. Jakékoli použití informací uvedených na tomto webu je zcela na vaše riziko a provozovatel nebude odpovědný za žádnou ztrátu dat, ušlý zisk nebo jakékoli jiné škody či ztráty vyplývající z používání tohoto webu z vaší strany.

Odkazy na weby třetích stran

Odkazy na tomto webu mohou odkazovat na služby nebo weby, které nekontroluje ani neprovozuje provozovatel webu. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaše pohodlí a informaci. Odkazy neznamenají podporu daného webu nebo služby. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jiné weby či služby. Pokud budete jakkoli používat jakýkoli web nebo službu, na které tento web odkazuje, činíte tak zcela na své riziko.

Náprava porušení

Provozovatel si vyhrazuje právo domáhat se za porušení těchto Podmínek použití veškerých náprav, které jsou dostupné podle zákona a práva ekvity, včetně mimo jiné práva na zablokování přístupu z konkrétní IP adresy.

Zpětná vazba a další návrhy

Veškerá zpětná vazba, nápady a jiné návrhy, které odešlete prostřednictvím tohoto webu, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné informace a provozovatel je může zveřejnit nebo použít k jakémukoli účelu, aniž by byla povinna poskytnout vám jakoukoli odměnu. S veškerými osobními údaji poskytnutými provozovateli se bude nakládat v souladu s naší ochranou osobních údajů.

Řešení sporů

S výhradou následujícího ustanovení platí, že veškeré spory či rozpory související s těmito podmínkami použití nebo s tímto webem se budou řešit v rozhodčím řízení. Rozhodnutí rozhodců bude pro smluvní strany závazné. V maximálním rozsahu, který platné zákony připouštějí, se žádné rozhodčí řízení nebude spojovat s jiným rozhodčím řízením zahrnujícím jakoukoli jinou stranu, pro niž platí tyto podmínky použití, ať formou skupinového rozhodčího řízení, nebo jinak.

Různé

Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek použití shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na zbývající ustanovení těchto podmínek použití. Bez ohledu na jakákoli nařízení nebo zákony, které stanoví jinak, musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby, jenž vznikne z používání tohoto webu nebo v souvislosti s ním nebo podle těchto podmínek použití, vznesen do jednoho roku poté, co tento nárok nebo důvod žaloby vznikl, jinak bude navždy promlčen.

Tyto podmínky užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito podmínkami užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.